Problémové úlohy

Změřte průměr vlasu, tloušťku listu papíru, vnitřní a vnější průměr kádinky, hloubku dna zkumavky, sklon střechy naší školy. K měření použijte vhodná měřidla a vyčíslete, s jakou přesností jste měřili.

Pozorujte pohyb kuličky na šikmé ploše. Dokažte, že rovnoměrně zvyšuje svou rychlost a vypočítejte její rychlost na konci plochy. Zrychlení, dráhu a rychlost, znázorněte v grafech. Navrhněte postup, měření vyhodnoťte a vyčíslete, s jakou přesností bylo měření provedeno.

Termistor je polovodičová součástka, která propouští proud podle teploty. Narhněte, jak lze termistor využít k měření teploty. Vytvořte jednoduchý elektrický obvod s termistorem a pozorujte, jak se mění velikost proudu s teplotou látky. Pro kalibraci teploměru vytvořte převodní tabulku a graf. Narýsujte konstrukční schéma vámi navrženého elektrického teploměru tak, aby byl použitelný v běžném životě. (Použijte pravoúhlé promítání a technickou izometrii.)

Vysvětlete a výpočtem dokažte, proč se na Měsíci neudrží atmosféra? Zjistěte a v koláčovém grafu znázorněte složení atmosféry Země. Vypočítejte střední kvadratickou rychlost částic plynů a porovnejte ji s únikou rychlostí Měsíce. Podobný výpočet proveďte i u ostatních plynů. Může mít Měsíc atmosféru? A pokud ano, které plyny by mohli tvořit plynný obal Měsíce?

Navrhněte generátor elekricky nabitých částic a zařízení umožňující jejich skladování. Váš návrh podložte projektovou dokumentací.

Měřením a výpočtem zjistěte, kolik dioptrií má čočka vašich brýlí? Pokud nemáte brýle, navrhněte rozměry skleněných čoček, které mají +1,5 D a -2D. Svou práci podložte projektovou dokumentací.