1. Kinematika hmotného bodu

2. Dynamika hmotného bodu

3. Práce, výkon, energie

4. Gravitační pole a pohyby v něm

5. Mechanika tuhého tělesa

6. Mechanika kapalin a plynů

7. Molekulová fyzika a termika, teplo

8. Struktura a vlastnosti plynů

9. Struktura a vlastnosti pevných látek

10. Struktura a vlastnosti kapalin

11. Skupenské změny

12. Mechanické kmitání

13. Mechanické vlnění

14. Elektrostatické pole

15. Elektrický proud v kovech

16. Elektrický proud v polovodičích, kapalinách a plynech.

17. Stacionární magnetické pole

18. Nestacionární magnetické pole

19. Střídavý proud

20. Elektromagnetické kmitání a vlnění

21. Vlnové vlastnosti světla

22. Optické soustavy

23.  Elektromagnetické záření, základní pojmy kvantové fyziky

24.  Atomová fyzika

25.  Jaderná fyzika