1. Kinematika hmotného bodu
Hmotný bod jako model pohybujícího se tělesa.
Rozdělení pohybů z hlediska tvaru trajektorie a z hlediska zrychlení.
Rovnoměrný přímočarý pohyb.
Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb.
Pohyb po kružnici.
Soustava jednotek SI.

2. Dynamika hmotného bodu
Základní dynamické veličiny – síla, hybnost.
1. pohybový zákon, setrvačnost hmotného bodu.
2. pohybový zákon, dynamická podmínka pro zrychlené přímočaré pohyby.
3. pohybový zákon, zákon zachování hybnosti.
Tření, dostředivá síla.
Inerciální a neinerciální vztažné soustavy, setrvačné síly.

3. Práce, výkon, energie
Mechanická práce, výkon, účinnost.
Kinetická a potenciální energie hmotného bodu.
Zákon zachování mechanické energie v izolované soustavě těles (hmotných bodů).
Příklady přeměny kinetické a potenciální energie v izolované soustavě hmotných bodů.
Další zákony zachování energie.
Zákon zachování hmotnosti.

4. Gravitační pole a pohyby v něm
Newtonův gravitační zákon, intenzita gravitačního pole, homogenní a radiální  pole.
Práce v gravitačním poli.
Tíhové pole Země, tíhová síla, tíhové zrychlení.
Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země – vrhy.
Pohyby těles v radiálním gravitačním poli Země.

5. Mechanika tuhého tělesa
Tuhé těleso jako model otáčejícího se tělesa.
Moment síly vzhledem k ose otáčení, momentová věta.
Skládání a rozklad sil působících v jednom i v různých bodech tělesa, dvojice sil.
Těžiště tělesa, podmínky rovnováhy tuhého tělesa.
Rovnoměrný otáčivý pohyb tuhého tělesa kolem nehybné osy, moment setrvačnosti.
Kinetická energie rovnoměrného otáčivého pohybu.

6. Mechanika kapalin a plynů
Základní vlastnosti tekutin, ideální tekutina.
Hydrostatika – tlak, Pascalův zákon, hydrostatický tlak, Archimedův zákon.
Proudění ideální kapaliny – rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice.
Proudění reálné kapaliny – vnitřní tření, laminární a turbulentní proudění.
Obtékání těles, odporová síla, základy fyziky letu.

7. Molekulová fyzika a termika, teplo
Statistický a termodynamický přístup k popisu tepelných jevů.
Kinetická teorie stavby látek, struktura látek různých skupenství.
Stavové veličiny, rovnovážný stav termodynamické soustavy, termodynamická teplota.
Vnitřní energie tělesa a její změny, tepelná výměna, teplo, 1. termodynamický zákon.
Měrná tepelná kapacita, kalorimetrická rovnice.

8. Struktura a vlastnosti plynů
Ideální plyn, rozdělení rychlostí molekul v plynu.
Střední kvadratická rychlost.
Teplota a tlak plynu z hlediska molekulové fyziky.
Stavová rovnice ideálního plynu.
Tepelné děje v plynech – izotermický, izobarický, izochorický a adiabatický děj.
Práce vykonaná plynem, kruhový děj s ideálním plynem, 2. termodynamický zákon.
Tepelné motory.

9. Struktura a vlastnosti pevných látek
Vnitřní struktura pevných látek, krystalické a amorfní látky.
Krystalická mřížka a její poruchy.
Deformace pevného tělesa.
Deformace tahem, Hookův zákon.
Teplotní roztažnost pevných látek.

10. Struktura a vlastnosti kapalin
Vnitřní struktura kapalin, povrchová vrstva kapaliny.
Povrchové napětí, povrchová síla.
Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny, kapilární jevy.
Teplotní objemová roztažnost kapalin.

11. Skupenské změny
Tání a tuhnutí krystalické látky, měrné skupenské teplo tání, teplota tání.
Tání amorfní látky.
Sublimace a desublimace.
Vypařování a kapalnění, měrné skupenské teplo vypařování.
Var, teplota varu, sytá pára.
Fázový diagram.

12. Mechanické kmitání
Příklady mechanických oscilátorů, základní rovnice kmitavého pohybu.
Vztahy pro rychlost a zrychlení kmitavého pohybu, síla způsobující kmitavý pohyb.
Přeměny kinetické a potenciální energie v mechanickém oscilátoru.
Tlumené a netlumené kmitání.
Vlastní a nucené kmitání, rezonance.
Skládání kmitů.

13. Mechanické vlnění
Příčné a podélné vlnění v řadě bodů, vlnová délka, rovnice postupné vlny.
Interference vlnění.
Odraz vlnění v řadě bodů, stojaté vlnění.
Vlnění v izotropním prostředí, Huygensův princip, zákon odrazu a lomu vlnění.
Ohyb vlnění.
Akustika.

14. Elektrostatické pole
Elektrický náboj, jeho vlastnosti, Coulombův zákon.
Intenzita elektrického pole, homogenní a nehomogenní elektrické pole.
Práce v homogenním elektrickém poli, elekrický potenciál, napětí.
Pohyb nabité částice v homogenním elektrickém poli.
Kapacita vodiče, kondenzátory.

15. Elektrický proud v kovech
Podmínky vzniku stejnosměrného elektrického proudu, zdroje napětí.
Vodivost kovů.
Ohmův zákon, elektrický odpor.
Spojování rezistorů. Kirchhoffovy zákony.
Práce a výkon v obvodu s konstantním proudem.

16. Elektrický proud v polovodičích, kapalinách a plynech.
Vodivost polovodičů – vlastní a příměsová.
PN přechod, diodový jev, tranzistorový jev.
Elektrolytická disociace, vedení proudu v elektrolytech.
Faradayovy zákony elektrolýzy.
Ionizace plynu, vedení elektrického proudu v plynu.
Nesamostaný a samostatný výboj, voltampérová charakteristika výboje.
Katodové záření.

17. Stacionární magnetické pole
Charakteristika stacionárního magnetického pole.
Magnetické pole vodiče s proudem, magnetická indukce.
Působení magnetického pole na vodič s proudem, na závit s proudem.
Vzájemné působení vodičů s proudem – Ampérův zákon.
Částice s nábojem v magnetickém poli.
Látky diamagnetické, paramagnetické, feromagnetické.
Hysterezní smyčka.

18. Nestacionární magnetické pole
Magnetický indukční tok.
Elektromagnetická indukce.
Faradayův zákon elektromagnetické indukce.
Lenzův zákon, vířivé proudy.
Vlastní indukce, indukčnost cívky.
Energie magnetického pole cívky.

19. Střídavý proud
Vznik střídavého proudu a napětí.
Jednoduché obvody střídavého proudu.
Složený obvod střídavého proudu.
Výkon střídavého proudu.
Transformátor.
Princip generátoru střídavého proudu.
Trojfázová soustava střídavého napětí, elektromotor.

20. Elektromagnetické kmitání a vlnění
Elektromagnetický oscilátor, vztahy pro napětí a proud v oscilačním obvodu.
Vztah pro periodu a frekvemci oscilačního obvodu.
Přeměny energie v elektromagnetickém oscilátoru.
Tlumené a netlumené kmitání, nucené kmitání, rezonance.
Vznik elektromagnetického vlnění.
Rovnice postupné elektromagnetické vlny, stojaté elmag. vlnění.
Elektromagnetický dipól, vlastnosti elmag. vlnění.
Šíření elektromagnetických vln prostorem.

21. Vlnové vlastnosti světla
Základní charakteristiky světla jako elektromagnetického vlnění.
Rychlost šíření světla.
Huygensův princip, odraz a lom světla.
Index lomu, rozklad světla hranolem.
Interference a ohyb světla.
Polarizace světla.

22. Optické soustavy
Základní zákony geometrické optiky.
Pojem optického zobrazení.
Zobrazování odrazem.
Zobrazování lomem.
Oko jako zobrazovací soustava, oční vady, jejich korekce.
Lupa a mikroskop, dalekohledy.

23.  Elektromagnetické záření, základní pojmy kvantové fyziky
Přehled elektromagnetického záření.
Charakteristika infračerveného a ultrafialového záření.
RTG záření – vznik, vlastnosti, užití.
Záření látek, černého tělesa.
Kvantová hypotéza, fotoelektrický jev.
Comptonův jev, charakteristika fotonu.
Dualismus vlna – částice.

24.  Atomová fyzika
Modely atomu.
Kvantování energie atomu, kvantová čísla.
Čárová spektra, spektrální zákonitosti  (spektrum vodíku).
Pauliho princip, atomy s více elektrony.
Lasery.

25.  Jaderná fyzika
Složení atomových jader, jaderné síly.
Radioaktivita.
Zákon radioaktivní přeměny.
Jaderné reakce, zákony zachování při jaderných reakcích.
Jaderná elektrárna.